Вештакот – неправосуден орган со голема „правосудна“ моќ

И покрај тоа што во кривичната постапка во државата е прифатенa теоријата за слободна оцена на доказите, сепак праксата одамна наложи судот кон вештачењето да се однесува како кон regina probationem – крунски доказ. Тоа е посилен доказ отколку исказот … Continue reading Вештакот – неправосуден орган со голема „правосудна“ моќ