skip to Main Content

Инспектори, банкари, управители под кривичен прогон од МВР

    6
Инспектори, банкари, управители под кривичен прогон од МВР

СВР Куманово поднесе кривична пријава против 12 лица кои ја злоупотребиле својата службена положба и овластување, при што го оштетиле буџетот на РСМ за 3,4 милиони денари,  соопшти МВР.

Од страна на СВР Куманово е побарано Јавното обвинителство да го вклучи Јавниот правобранител на РСМ за подрачје Куманово, бидејќи со фалсификуван документ е заложен недвижен имот кој припаѓа на државата, а истиот е одземен од банката во спроведена извршна постапка.

СВР Куманово поднесе кривична пријава против 12 лица и тоа: М.Т.(75) од Кратово, И.Д. (42) од Скопје, С.Н. (52) од Скопје, Ј.П. (65) од Скопје, Д.Ф. (49) од Скопје, В.Н. (64) од Велес и Д.К.-С. (64) од Скопје – за сторени кривични дела „злоупотреба на службената положба и овластување“, од член 353 вв со член 45 и „оштетување или повластување на доверители“, од член 257 од КЗ.

Кривични пријави се поднесени и против С.Т.(47) од Охрид, В.Д.(57) од Свети Николе, Р.С.(54) од Скопје и Ц.Т.(39) од Скопје, за сторено кривично дело „злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 од КЗ, како и против Ж.А.-М.(47) од Крива Паланка, за сторено кривично дело „несовесно работење во службата“ од член 353-в од КЗ.

-М.Т. во период од 2007 до 2011, во својство на стечаен управник на АД ЗИК ЛОЗАРО – ОВОШТАРСТВО И ПРЕРАБОТКА Куманово, во стечај, со намера за себе и за странското правно лице од Британски девствени острови, како и за домашни правни лица – ВИНАРСКА ВИЗБА КОКИНО и САНТАЛ, двете од Куманово, спротивно на Планот за реорганизација, во кој стриктно било наведено дека новите правни друштва требало да вложат сопствени средства во износ од 2,2 милиона ЕУР, додека 1,6 милиони ЕУР да обезбедат преку подигање на кредит, им овозможил да подигнат кредит од 3,5 милиони ЕУР, заложувајќи го целокупниот имот на АД, кој бил проценет на 9,1 милиони ЕУР. Тоа е износот за кој го оштетил АД, а притоа се стекнале со противправна имотна корист од 1,9 милиони ЕУР, истовремено задржувајќи ги целосно своите сопствени средства во износ од 2,2 милиони ЕУР, предвидени за инвестирање. М.Т. дополнително им овозможил на наведените домашни правни лица да користат земјоделско обработливо земјиште без да плаќаат закупнина на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на РСМ (МЗШВ), во вкупен износ од 3,4 милиони денари, за кој износ е оштетен буџетот на РСМ- наведуваат во соопштението од МВР.

Имено, И.Д.., како управител на посочените друштва, со намера за сите споменати странски и домашни правни лица, да овозможат да се стекнат со противправна имотна корист, а на штета на: АД во стечај, на доверителите на стечајниот должник, како и на Буџетот на РСМ, откако претходно се обратил до МЗШВ за склучување на нов договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост, со вложувања во долгорочни насади и од каде што не добил никаков одговор, што значи не бил склучен нов договор за закуп, И.Д. стариот Договор, кој со Решение бил раскинат, го заверил во име на правното лице ВИНАРСКА ВИЗБА КОКИНО и овој фалсификуван договор го приложил во банка, по што И.Д. заедно со С.Н. (управител на друштвата) и член на УО од банка издејствувале Договор на рамковен револвинг кредит врз основа на договорен залог.

Врз основа на Договорот, И.Д. кај Нотар од Куманово склучил два Нотарски акта, и тоа: Договор за одобрување на кредит во износ од 3,5 милиони ЕУР и Договор за хипотека на недвижен имот стекнувајќи се со противправната имотната корист од 3,5 милиони ЕУР, а имотот на АД бил заложен на 9,1 милион ЕУР, на штета на АД.

И.Д., заедно со С.Н. во периодот од есента 2008 до јануари 2009 во 24 наврати го подигнале најголемиот дел договорениот рамковен кредит, а А Ј.П, Д.Ф. и В.Н, исто така управители во ВИНАРСКА ВИЗБА КОКИНО, во периодот од јануари-февруари 2009 во 12 наврати подигнале дополнителни средства од преостанатиот дел од кредитот, при што го задолжиле стечајниот должник за вкупен износ од 12,6 милиони ЕУР.

Покрај ова, последниве тројца, иако биле без нов Договор за закуп на земјоделско обработливо земјиште со МЗШВ, во наведениот период: незаконски ја обработувале земјоделската површина и за 2,5 години не платиле закупнина на МЗШВ во вкупен износ од 55,8 илјади ЕУР во денарска противредност; ги оттуѓиле моторните возила и земјоделската механизација, со проценета вредност од околу 11 милиони денари; ги продале резервите со наливно вино во вкупна количина од околу милион литри во износ од 1,2 милиона денари. Тие не инвестирале ништо, а не ги намириле ни пријавените признаени побарувања на доверителите, оштетувајќи ги во вкупен износ од над 41 милион денари.

Исто така, В.Н. во периодот кога над АД ЗИК ЛОЗАРО – ОВОШТАРСТВО И ПРЕРАБОТКА Куманово повторно е отворена стечајна постапка, дал под закуп земјоделско земјиште во сопственост на РСМ, склучувајќи 7 договори за деловно-техничка соработка со 3 лица од Куманово, со невистинита содржина, со што во периодот од 2011 до крајот на 2017 се стекнал со противправна имотна корист во вкупен износ од 3,2 милиони денари (61,4 илјади ЕУР), а притоа не била платена закупнината во износ од 3,7 милиони денари, повторно на штета на буџетот на Министерството, односно на РСМ.

С.Т., вработен во банката, на 15.10.2008, без да изврши проверки за валидноста, го прифатил невалидниот Договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште и во име на банката и ги склучил двата споменати Договора, со И.Д. и С.Н. В.Д., Р.С. и Ц.Т., директори на Државен инспекторат за земјоделство при МЗШВ, во различни временски периоди, иако знаеле дека на стечајниот должник АД во 2007 година му бил раскинат Договорот за закуп на земјоделско земјиште со Министерството, не овозможиле да се изврши задолжителен инспекциски надзор од Државниот инспекторат за земјоделство. Со ова дозволиле пријавените да обработуваат земјоделско обработливо земјиште, оштетувајќи го МЗШВ за 7,2 милиони денари (117 илјади ЕУР), а со тоа и Буџетот на РСМ.

Ж.А.М., државен инспектор за земјоделство, надлежен за контрола во реонот Крива Паланка и Куманово, во период од 2011 до 2017 година, со пропуштање на должен надзор му овозможила на В.Н. да се стекне со веќе споменатата противправна имотна корист, нанесувајќи штета кон МЗШВ.

Во периодот од 2011 до крајот на 2016 Д.К.С. е новиот стечаен управник на АД, која откако го преземала движниот имот со кој располагал стечајниот должник, со проценета вредност од 10,9 милиони денари, таа незаконски ги отпишала. Со лажно прикажување на факти во доставениот Извештај за стечајната постапка до Основен Суд Скопје 2 – Скопје, таа констатирала дека дел од моторните возила кои ги затекнала биле во многу лоша, а само дел во добра возна состојба, што е спротивно на констатираното од УЈП.

Со оглед на тоа дека недвижниот имот е во сопственост на РСМ заложен со Нотарски акт – Договор за хипотека, заведен од страна на ВИНАРСКА ВИЗБА КОКИНО од Куманово, а истиот е одземен од банката во спроведена извршна постапка, од страна на СВР Куманово е побарано Јавното обвинителство да го вклучи Јавниот правобранител на РСМ за подрачје Куманово.

6

ТАГОВИ: кривична МВР управители

Back To Top